சிறந்த பாடல் ஆசிரியர் இப்பொது இல்லை சீறுகிறார் சொற்க்கோ | பகுதி 01

தல அஜித் உடன் நண்பனாக நடித்த, உலகநாயகனின் தீவர ரசிகனா இருக்கும் பாடல் ஆசிரியர் கவிஞர் சொற்க்கோ கருணாநிதி சிறந்த பாடல் ஆசிரியர் இப்பொது இல்லை சீறுகிறார்

Read more